Analyser


Stressprofil®, Arbetsmiljöprofil®, Livsstilsprofil®, Verksamhetsprofil och Ledarskapsprofil

Vi är certifierade konsulter på profilerna genom Profdoc AB. Profilerna är skyddade och genomgår kontinuerligt en genomgång för att vara uppdaterade kring områdena. Vi använder profilerna i alla våra uppdrag för att få en högre kvalitet på vårt konsultarbete med frågorna.
Profilerna är utvecklade av Docent Sven Setterlind, Stress Management Center- SMC, och agent i norden för profilerna är Profdoc Work AB.

StressProfiler® och ArbetsmiljöProfiler®

StressProfilen® och ArbetsmiljöProfilen® är baserade på aktuell stressforskning och ger en helhetsbild av arbets- och livssituationen. De kartlägger bl.a. kommunikation, gemenskap, samspel och ledningsklimat på arbetsplatsen. De visar tydligt de starka sidorna i organisationen men också vad som bör utvecklas och förbättras. Detta ger underlag för konkreta handlingsplaner på individ- grupp- och organisationsnivå.


Verksamhetsprofilen och LedarskapsProfilen

VerksamhetsProfilen ger företag och organisationer ett brett underlag för förändrings och utvecklingsarbete genom användning av VerksamhetsProfilen. Genom Profilen erhålls en strukturerad nulägesanalys och ger underlag för adekvata handlingsplaner och åtgärder. Verksamhetsanalysen ger en samlad bild av fyra viktiga områden som samverkar för att skapa det lönsamma företaget, där personalen också mår bra. Det gäller arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete samt välbefinnande hos anställda.

LedarskapsProfilen är baserad på aktuell forskning kring ledarskap. Analysen får ledaren att skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap. LedarskapsProfilen visar vidare på ledarens starka och svaga sidor i ledarskapet, där den också belyser ledarens förmåga att leda och skapa vinnande team. Slutligen skapar LedarskapsProfilen ett bra underlag för en dialog med medarbetarna kring det egna ledarskapet.


 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.